Ying Liu ia a senior associate at Zhong Lun Law Firm.