34/F, Tower 3
China Central Place
77 Jianguo Road
Beijing 100025
China

Tel: +86 10 5809 1182 (Hu)
Fax: +86 10 5809 1100

www.jingtian.com