Clifford Chance
33/F China World Office Building 1
No. 1 Jianguomenwai Dajie
Beijing 100004
China
Tel: +86 10 6535 2206
Fax: +86 10 6505 9028