29th Floor, China World Office 2
No. 1 Jian Guo Men Wai Avenue
Chaoyang District
100004 Beijing
China
Tel: +86 10 5737 9337
Fax: +86 10 5737 9301

www.kirkland.com